തൃശൂർ ജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം കുന്നംകുളം

തൃശൂർ ജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം കുന്നംകുളം 

വേദികൾ 

                        

 

മത്സരക്രമങ്ങൾ     

സംഘാടക സമിതി

 

കലോത്സവ കാഴ്ചകൾ                 മത്സരഫലങ്ങൾ                   സബ്ബ് ജില്ല പോയിന്റ് നില